Email: info@eucoop.org
Have any question? +30 210 2208647

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) .

Για την ευόδωση των σκοπών του μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Το Ινστιτούτο έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει τον πόλο γύρω από τον οποίο τα ιστορικά θέματα και ευρήματα θα μπορούν να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές, τεχνολογικές κοινότητες, τις κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις και τους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια που θα διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό τους κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που θα διέπει κάθε του ενέργεια και δημοσίευση. Απώτερος στόχος είναι το Ινστιτούτο να συμβάλλει σε διεργασίες σε Ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο που έχουν σχέση με την κουλτούρα και πολιτιστική κληρονομιά, από όλες τις δυνατές έρευνας, ώστε να εξυπηρετεί τους θεμελιώδεις στόχους της, δηλαδή την ασφάλεια και ανάδειξη του αρχαίου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού, την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ασφάλεια και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε οιαδήποτε επίπεδο όσο και στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για θέματα κουλτούρας και αρχαιοτήτων , περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
Επιπροσθέτως, το Ινστιτούτο στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον ερευνητικό τομέα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο στις ίδιες τις χώρες αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η Ομάδα απαρτίζεται από Επιστήμονες διεθνούς κύρους και εξειδικευμένης κατάρτισης όπως το μέλος Ινιωτάκης Πολυχρόνης με πολλές ανασκαφικές δράσεις στο ιστορικό του και κάτοχος σχετικών μεταπτυχιακών από Διεθνή Πανεπιστήμια.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος Ανασκαφών σε πολλά σημαντικά σημεία Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων έχοντας σημαντικές δημοσιεύσεις Μελετών σε επιστημονικά περιοδικά.
Πιο συγκεκριμένα, θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

 1. Η εκπόνηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ερευνών, μελετών και διαχείριση ιδιωτικών έργων, δημοσίων έργων και έργων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής , ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, μελετών αρχαιολογίας, τοπογραφίας, αρχαιομετρίας, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και ερευνών, γεωτεχνικών μελετών και ερευνών, εδαφολογικών μελετών και ερευνών, γεωτεχνικών μελετών και ερευνών, εδαφολογικών μελετών και ερευνών, περιβαλλοντικών μελετών, μελετών συστημάτων πληροφορικής και δικτύων κ.ά.. Στον παραπάνω σκοπό συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες όλων των κατηγοριών έργων, που περιλαμβάνονται στο Ν. 3316/2005 ή στο θεσμικό πλαίσιο αυτού, καθώς και εκείνων που θα οριστούν στο μέλλον ή θα προκύψουν από επανακαθορισμό ή επαναδιατύπωση του άρθρου 2, παρ. 2 του ίδιου Νόμου.
 2. Ωκεανογραφικές Υποθαλάσσιες Γεωφυσικές Μελέτες.
 3. Η έκδοση σε τακτική βάση εντύπων, μελετών και βιβλίων που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Ινστιτούτου .
 4. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, ντοκιμαντέρ, ταινιών καθώς και τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, προγραμμάτων και εκπομπών κάθε είδους, με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μετάδοσης.
 5. H αντιπροσώπευση και πώληση γεωφυσικών, ερευνητικών μηχανημάτων σε ιδιώτες και φορείς και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση της συλλογικότητας, για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση, τις παροχές κοινής ωφέλειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους φορείς την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών, τη διάδοση και διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, κα. που προάγουν το τοπικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
 6. Η διάδοση των αποτελεσμάτων νέων τεχνολογιών, η μεταφορά know – how και η εφαρμογή των Οδηγιών της Ε.Ε
 7. Η οργάνωση συναντήσεων: σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, η οργάνωση κύκλου μαθημάτων, σεμιναρίων, workshops και task forces, ανταλλαγών και γενικά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που έχουν στόχο τη διάδοση γνώσεων και εμπειριών για αποτελέσματα ερευνών, την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων.
 8. H παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργανώσεως, συντονισμού (management) καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών τεχνικών και μη έργων.
 9. Συμμετοχή σε Εθνικά, Περιφερειακά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα.
 10. Ανάληψη σε συνεργασία με φορείς ερευνητικών προγραμμάτων και εξειδικευμένων μελετών καθώς και επενδυτικών προτάσεων για λογαριασμό τρίτων στον τομέα της αρχαιομετρίας και αρχαιολογίας
 11. Η στήριξη στις ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές τις ομάδες ενδεικτικά ανήκουν οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα βιασμών και κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
 12. Η εφεύρεση, προώθηση και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών.
 13. Η συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, επιστημονικών ταξιδίων και ερευνητικών αποστολών, δημοσίων ακροάσεων, ημερίδων, ανταλλαγών και εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 14. Το Ινστιτούτο θα μπορεί ακόμη να υποβάλλει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετέχει στη διαχείριση Κοινοτικών προγραμμάτων, πόρων, κονδυλίων και πρωτοβουλιών, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών και με οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο εθνικό ή διεθνή οργανισμό.
 15. Επίσης, το Ινστιτούτο θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Ινστιτούτα και οργανισμούς, πανεπιστημιακούς, εθνικούς ή και διεθνείς να λαμβάνει μέρος σε κοινά προγράμματα,ερευνητικά και μη καθώς και να συμμετάσχει σε προωθητικές ενέργειες και άλλες συναφείς εργασίες
 16. Η σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (Ε.Σ.) που θα απαρτίζεται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στους τομείς του πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, εταίρους ή μη της εταιρείας και θα αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της εταιρείας. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ε.Σ. θα ορίζονται από Συνέλευση των Εταίρων.
 17. Η Θέσπιση προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με γνωστικό αντικείμενο την αρχαιολογία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram